Shop rules.

Informacje o sprzedawcy i dane kontaktowe

§ 1

Właścicielem sklepu internetowego slavicadance.com jest Slavica Dance z siedzibą w Borkowie przy ul. Harmonijnej 2D/129, numer NIP: 5842574856, numer REGON: 366995290, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

§ 2

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest:

– pisemnie: ul. Harmonijna 80-180 Borkowo

– pod adresem poczty elektronicznej: justyna@slavicadance.com,

– po numerem telefonu: +48 570 206 204.

§ 3

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarównodo konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowegotpms-shop.pl (z wyjątkiem § 24 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie doprzedsiębiorców).

Definicje

§ 4

W niniejszym Regulaminie sklepu internetowegopod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

a. Sprzedawca – Slavica Dance z siedzibą w Borkowie przy ul. Harmonijnej 2D/129, numer NIP: 5842574856, numer REGON: 366995290, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

b. Sklep – sklep internetowy dostępny nastronie internetowej www.slavicadance.com oraz wszystkich jej podstronachprowadzony przez Sprzedawcę,

c. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełnązdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisypowszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolnośćdo czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającaosobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, wtym w szczególności dokonująca zakupów,

d. Konto – konto Klienta założone przez niegow Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

e. Konsument – Klient będący osobą fizyczną,dokonujący zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jegodziałalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.)

Postanowienia ogólne

§ 5

1. Do korzystania ze Sklepu nie jestkonieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inneurządzenie końcowe (np. smartphone, tablet) Klienta. Wystarczający jest: dostępdo Internetu, posiadanie adresu poczty elektronicznej oraz standardowy systemoperacyjny i przeglądarka internetowa.

2. Do prawidłowego korzystania ze Sklepuwymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej.Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne wprzeglądarce internetowej lub innym oprogramowaniu. Szczegółowe informacjeodnośnie plików cookies dostępne są Polityce Prywatności.

§ 6

Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną drogąelektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylkoi wyłącznie przez stronę internetową Sklepu.

§ 7

Informacje o produktach dostępnych wasortymencie Sklepu nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.)ale stanowią zaproszenie do składania ofert.

§ 8

Ceny produktów wskazanych na stronachinternetowych Sklepu:

a) są cenami brutto i zawierają podatek VAToraz są podawane w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy iewentualnych kosztów płatności. Koszty dostawy ponosi Klient i zależą one odsposobu dostarczenia produktu do Klienta oraz wielkości zamówienia i podawanesą przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Ewentualny kosztpłatności regulowany jest pomiędzy Klientem a bankiem obsługującym jegorachunek bankowy.

§ 9

O łącznej cenie wraz z podatkami produktubędącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach zatransport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy niemożna ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jestinformowany na stronach Sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także wchwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 10

Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest pouprzedniej rejestracji i założeniu Konta w Sklepie lub bez zakładania Konta.

§ 11

Sklep realizuje zamówienia tylko na terenie Europy oraz USA.

§ 12

Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadzeposzanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danychzgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści ocharakterze bezprawnym.

Rejestracja i założenie Konta

§ 13

1. Klienci  mają możliwość korzystaniaze Sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób Konto. Świadczenie usługw ramach Konta w Sklepie ma charakter bezpłatny i bezterminowy.

2. W celu utworzenia Konta należy wypełnićformularz rejestracyjny podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, adrese-mail, telefon, login oraz hasło. Utworzenie Konta wymaga zaakceptowaniaRegulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresieniezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania iprawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dorealizacji zamówień Klienta.

3. Rejestracja w Sklepie, jak równieżkorzystanie z jego funkcjonalności są nieodpłatne.

4. Klient ma prawo wypowiedzieć umowędotyczącą Konta w każdym czasie. W tym celu należy wysłać pismo lub wiadomośćelektroniczną na adresy wskazane w § 2 Regulaminu z prośbą o usunięcie konta.Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sprzedawca jest w trakcie realizacjizamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowynastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

5. Klient zobowiązany jest do zachowania wtajemnicy loginu i hasła do swojego Konta w Sklepie. Odpowiedzialnym zawszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danegoKonta w Sklepie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznejwiadomości Klienta.

Newsletter

§ 14

1. Klient może wyrazić zgodę na nieodpłatneotrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym. W przypadku wyrażenia takiej zgody,Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznejNewsletter Sklepu.

 2. Klient może w każdej chwilizrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania doSprzedawcy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresywskazane w § 2 Regulaminu.

Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 15

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24(dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia produktupoprzez posiadane Konto należy:

a) zalogować się do Konta w Sklepie;

b) wybrać produkt będący przedmiotemzamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać rodzaj przesyłki (sposóbdostarczenia produktu);

e) wpisać dane odbiorcy zamówienia orazadres, na który ma nastąpić dostawa produktu oraz ewentualnie numer telefonukomórkowego;

f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niżdane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lubrównoznaczny).

3. W celu złożenia zamówienia produktu wprzypadku nie posiadania Konta należy:

a) wybrać produkt będący przedmiotemzamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

b) wybrać rodzaj przesyłki (sposóbdostarczenia produktu);

c) wpisać dane odbiorcy zamówienia orazadres, na który ma nastąpić dostawa produktu, adres e-mail oraz ewentualnienumer telefonu komórkowego;

d) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niżdane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

e) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lubrównoznaczny).

4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzeniamaksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznaczazłożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionegoproduktu.

6. Po złożeniu zamówienia na adres pocztyelektronicznej Klienta wskazany w Koncie lub podany przy składaniu zamówienia(w razie nie posiadania Konta przez Klienta) zostanie wysłane potwierdzenieotrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżelirealizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klientawysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówieniado realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcyo przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej.

7. Utrwalenie, zabezpieczenie orazudostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez:

a. udostępnienie niniejszego Regulaminu nastronie Sklepu oraz

b. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, októrej mowa w ust. 6 powyżej. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona izabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

8. W przypadku braku możliwości realizacjizamówienia Klienta w całości w tym z powodu braku w Magazynie zamówionychproduktów lub z innych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałejsytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres pocztyelektronicznej lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazanyprzez Klienta w najbliższym możliwym terminie zgodnym z obowiązującym w tymzakresie prawem.

9. W przypadku, gdy realizacja częścizamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

a. anulowanie całości zamówienia (w przypadkuwyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązkurealizacji zamówienia);

b. anulowanie zamówienia w części, w którejrealizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tejopcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czymSprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie).

10. W przypadku gdy Klient nie wybierzeżadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 9powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu zKlientem z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczyKlientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, wpozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostaniepowiadomiony na adres poczty elektronicznej Klienta. Klient może odstąpić odumowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych wRegulaminie.

11. W przypadku gdy Klient nie podejmieżadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu (w tymrównież w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczynnieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości.

12. W przypadku anulowania zamówienia wsytuacji wskazanej w ust. 9-11 niniejszego paragrafu Sprzedawca zwróciKlientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia wczęści) nie później niż w terminie 14 dni od dnia anulowania zamówienia lubczęści zamówienia. Sprzedawca dokona zwrotu kwoty przy użyciu takiego samegosposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się nainny sposób zwrotu.

13. W przypadku gdy Klient dokonał płatnościza zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego lub karty płatniczej,zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego lubkarty płatniczej, przy użyciu których nastąpi

Chat Slavica Dance
Napisz do nas!